Poznaj nasze produkty ubezpieczeniowe

Wybierz ofertę spełniającą Twoje oczekiwania

Ubezpieczenie Komunikacyjne

OC

Ubezpieczenie OC musi posiadać w Polsce każdy właściciel samochodu.

Ubezpieczenie szyb

Wymiana lub naprawa uszkodzonej szyby w pojeździe.

AC ( Auto Casco )

Dobrowolne ubezpieczenie pojazdu, chroniące pojazd wraz z jego wyposażeniem od zdarzeń losowych, szkody całkowitej, kradzieży, uszkodzenia i zniszczenia.

Mini Casco

Dobrowolne ubezpieczenie pojazdu mechanicznego obejmujące szkodę całkowitą, kradzież, pojazdu oraz szkody z tytułu działania żywiołów (pożar, ulewa, grad itp.).

NNW

Ubezpieczenie osobowe, które ma na celu ochronę zdrowia i życia człowieka przebywającego w aucie lub obok niego.

Ubezpieczenie opon

Organizacja i pokrycie kosztów wymiany koła lub kół na miejscu zdarzenia lub holowanie do warsztatu i sfinansowanie naprawy.

Ubezpieczenie Nieruchomości

Ubezpieczenie domu w budowie

Ubezpieczenie domu, który jest wznszony od ognia i innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie mieszkania

Kompleksowe ubezpieczenie mieszkania, elementów stałych oraz nieruchomości domowych od zdarzeń losowych i kradzieży.

Ubezpieczenie domu

Kompleksowe ubezpieczenie domu, elementów stałych oraz nieruchomości domowych od zdarzeń losowych i kradzieży.

Ubezpieczenie domku letniskowego

Ubezpieczenie domku, jego wyposażenia i elementów stałych od zdarzeń losowych oraz kradzieży i dewastacji itp.

OC w życiu prywatnym

Odpowiedzialność cywilna – ubezpieczenie chroni konsekwencjami finansowymi szkód spowodowanych przez ubezpieczonego, jego bliskich i zwierzęta domowe itp.

Assistance domowy

Zorganizowanie i pokrycie kosztów usług specjalistów (np. ślusarz, hydraulik), zorganizowanie dozoru miejsca ubezpieczenia po szkodzie oraz infolinia medyczna i prawna itp.

Ubezpieczenie Szkolne

NNW (Następstwa Nieszczęśliwego Wypadku)

Ubezpieczenie osobowe, które ma na celu ochronę, która daje możliwość uzyskania świadczenia dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia m.in. w związku z uszkodzeniem ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a także za pobyt w szpitalu oraz zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji.

Ubezpieczenie Turystyczne

Assistance

To rodzaj dodatkowego ubezpieczenia, które ma na celu zapewnienie osobie z niego korzystającej fachowej pomocy (takiej jak: wsparcie telefoniczne, powrót do domu, pomoc tłumacza, pomoc prawna itp.) w przypadku wystąpienia zdarzeń.

Koszty Leczenia

Świadczenie medyczne, które pokrywa koszty wizyt lekarskich, badań, pobytu w szpitalu, zabiegów czy zakupu leków za granicą.

NNW

Ubezpieczenie osobowe, które ma na celu ochronę zdrowia i życia człowieka za granicą.

OC w Życiu Prywatnym

Ubezpieczenie chroni przed konsekwencjami finansowymi szkód, spowodowanymi za granicą przez ubezpieczonego lub jego bliskich i zwierzęta.

Ubezpieczenie Bagażu

Ma na celu zabezpieczenie bagażu na wypadek utraty, uszkodzenia lub zniszczenia w czasie podróży.

Ubezpieczenie na Życie

Grupowe dla firm

Może dotyczyć zarówno działalności małych firm, które zatrudniają min. 2 pracowników, jak i większych, zatrudniających kilkaset osób. (m.in. śmierć ubezpieczonego, śmierć małżonka, narodziny dziecka, pobyt w szpitalu, operację).

Indywidualne

Jest produktem terminowym, skierowanym do osób, które chcą zabezpieczyć siebie na wypadek określonych zdarzeń polisowych oraz zapewnić ochronę bliskim na wypadek swojej nagłej śmierci.

Ochronno-oszczędnościowe

Można liczyć na ochronę i na gromadzenie środków na przyszłość, zarówno dla siebie (polisa na życie i dożycie), jak i dla dziecka (polisa posagowa).

Pakiety zdrowotne

Propozycja dla osób, które potrzebują najlepszej opieki zdrowotnej, bez stania w długich kolejkach i oczekiwania na wolne terminy wizyt.

Ochronno-inwestycyjne z UFK

Takie rozwiązanie może przynieść dodatkowy zysk. Część składki jest przeznaczona na ochronę ubezpieczonego, a pozostała inwestowana w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy.

Pracownicze plany kapitałowe PPK

PPK to system długoterminowego oszczędzania, który pozwala pracownikom systematycznie gromadzić kapitał na „jesień życia”, przy wsparciu pracodawców oraz państwa.

Ubezpieczenie Assistance

Assistance

Dobrowolne ubezpieczenie, które ma na celu zapewnić ubezpieczonemu pomoc w zakresie technicznym, medycznym, informacyjnym i prawnym w sytuacji awaryjnej. Dotyczy najczęściej takich dziedzin życia, jak podróże, zdrowie, i transport samochodowy.

Ubezpieczenie Rolne

OC Rolnika

Rodzaj ubezpieczenia obowiązkowego, które musi posiadać każdy prowadzący gospodarstwo.

Ubezpieczenie Budynków Rolniczych

Obowiązkowe ubezpieczenie dla każdego posiadacza gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie Upraw

Majątkowe ubezpieczenie, które chroni uprawy od szkód wywołanych przez warunki atmosferyczne czy ujemne skutki przezimowania.

Ubezpieczenie Koni

Ochrona zwierzęcia do którego właściciel posiada tytuł prawny, od kradzieży i rabunku, ubój z konieczności, utraty zdatności rozpłodowej lub użytkowej.

OC Posiadacz Koni

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody itp. Obejmuje również odpowiedzialność każdej innej osoby, która za wiedzą i zgodą ubezpieczonego używa tego konia, albo sprawuje nad nim opiekę lub kontrolę.

Ubezpieczenie Maszyn Rolniczych 

Ochrona maszyn, które doznały zniszczeń w wyniku kradzieży, powodzi, huraganu, pożaru lub gradobicia.

Ubezpieczenie Małych i Średnich Firm

OC pracodawcy

Ma na celu ochronę pracodawcy przed finansowymi roszczeniami zgłaszanymi przez pracowników z tytułu szkód doznanych w wyniku wypadku w pracy.

Ochrona prawna

Ubezpieczenie majątkowe gwarantujące zwrot kosztów prowadzonych przez ubezpieczonego sporów prawnych – zwracany jest koszt adwokata, radcy prawnego i inne koszty sądowe.

Ubezpieczenie mienia firmy

Ubezpieczenie budynku lub lokalu firmy od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży, a także ochrona maszyn i urządzeń, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, środków obrotowych czy wartości pieniężnych.

OC działalności

Odszkodowanie dla osób, którym ubezpieczony wyrządzi szkodę, w następstwie działania lub zaniechania w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.

OC przewoźnika

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika, która wynika z zarobkowego charakteru dzałalności, w której realizowane są przewozy towarów.

OC zarządcy nieruchomości

Odszkodowanie dla osób, którym przedsiębiorca świadczący usługi zarządzania nieruchomościami, wyrządzi szkodę w następstwie wykonywania czynności zawodowych.

Ubezpieczenie Flot

Ubezpieczenie Flot

Jest rodzajem polis komunikacyjnych, które skierowane są do wszystkich firm posiadających minimum kilka pojazdów. Dzięki ubezpieczeniu floty, przedsiębiorstwa nie muszą ubezpieczać każdego samochodu z osobna.

Ubezpieczenie Korporacyjne

OC Firm oraz Zawodów

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych osobom trzecim, które powstały w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem. W przypadku OC zawodowego polisa zapewni odszkodowanie dla osób, którym ubezpieczony wyrządzi szkodę w następstwie działania lub zaniechania w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.

Ubezpieczenie Majątku Firmy

Każda firma ma swoją specyfikę, zatem zakres ubezpieczenia jest wszechstronny, tak aby sprostać oczekiwaniom wszystkich klientów. Zakres udzielanego ubezpieczenia dla firm i ochrony ściśle wiąże się z branżą, w której porusza się firma. Zatem w zakresie ubezpieczenia majątku oferujemy: ubezpieczenie budynków, lokali, maszyn, urządzeń, środków.

OC Zarządcy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Odszkodowanie dla osób, którym przedsiębiorca świadczący usługi zarządzania nieruchomościami, wyrządzi szkodę w następstwie wykonywania czynności zawodowych.

Ubezpieczenie Cargo

Nazywane ubezpieczeniem ładunków w transporcie. Zapewnia finansową rekompensatę w przypadku powstania szkody w mieniu (towarze) w transporcie zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. Mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu, w razie konieczności także w trakcie niezbędnych czynności przeładunkowych i przejściowego składowania podczas zwykłego przebiegu transportu.

Polityka prywatności
Informacje prawne
O NAS
OFERTA
KONTAKT